Osallistamalla muutosta toimintakulttuuriin

tuojavie
Kuinka tehdä organisaatiosta aidosti ympäristöystävällisempi? Kestävän liiketoiminnan kehittämisessä korostuvat edelleen teknologiset ratkaisut, kuten esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen. Ympäristöystävälliset teknologiat ovat kuitenkin vain osa kokonaiskuvaa. Tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta, mikäli työntekijät organisaation kaikilla tasoilla eivät ole mukana niitä toteuttamassa. Yrityksen toimintakulttuurin muuttamisessa yksilöiden motivaatio on välttämätöntä.

Sisäinen motivaatio muutoksen moottorina

Ihmisten toimintaa eteenpäin ajava motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisessä motivaatiossa toiminnalla itsessään on arvoa sen tekijälle. Ulkoinen motivaatio taas vaikuttaa ihmisen toimintaan esimerkiksi kannustimien tai sanktioiden avulla. Molempia ehdottomasti tarvitaan. Usein kuitenkin unohdetaan, että sisäinen motivaatio on näistä tehokkaampi muutoksen moottori. Sisäiseen motivaatioon vaikuttaminen on työlästä, mutta sillä on organisaatioille pidempiaikaista hyötyä.

Motivaatiota voi olla vaikeaa löytää, jos itse ei pääse vaikuttamaan tavoitteisiin. Miksi pyrkiä muuttamaan organisaatiota ympäristöystävällisemmäksi, jos strategian määrittelemät tavoitteet koetaan abstrakteiksi ja vieraiksi? Suuri psykologinen etäisyys tavoitteeseen on tunnetusti tehokas toiminnan lamauttaja. Jos ylätason tavoite ei tunnu tarkoituksenmukaiselta työntekijälle, toiminta ei todennäköisesti muutu. Siksi tavoitteista pitää tehdä konkreettisia yksilön näkökulmasta. Tällöin kysytään, miten asetettu tavoite näkyy juuri minun työssäni ja kuinka voin vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen. Sama ylätason tavoite tarkoittaa käytännössä eri asioita organisaation eri tasoilla ja sektoreilla.

Osallistamalla tavoitteista toimintaa

Kuinka vastata näihin haasteisiin? Tärkeintä on purkaa abstraktit tavoitteet konkreettisemmiksi ja tuoda ne lähemmäksi yksilöitä. Filosofi John Dewey kirjoitti aikoinaan fiksusti, että “se, jonka jalassa kenkä puristaa, tietää parhaiten mistä se puristaa, vaikka kunnon suutari onkin oikea henkilö sanomaan, kuinka kenkä tulisi korjata”. Yksilöt ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Toisaalta olemme myös osittain sokeita omalle toiminnallemme. Emme siis ikinä yksin täysin ymmärrä, miten parantaa omaa työtämme.

Tarvitaan ihmisten kohtaamisia. Osallistavat keinot, kuten eri sektoreiden työntekijöitä tai yhteen tuovat työpajat, voivat auttaa ongelmien hahmottamisessa ja konkretisoimisessa. Osallistavasta ongelmanratkaisusta oli hyötyä Vyyhti Helsingin rakennusyhtiö YIT:lle tekemässä projektissa. Ratkoimme osastorajat ylittäviä haasteita työpajoissa, joissa eri sektoreiden työntekijät tuotiin yhteen. Työpajoissa tuli oivalluksia juuri uusien kohtaamisten ansiosta: osallistujat saivat toisiltaan näkökulmia, joita ei välttämättä arkisessa työssään saa.

Yhteiskehittämisellä voidaan löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja myös ympäristöystävällisempään toimintakulttuuriin, ja sillä on samalla toimintakulttuuria parantava vaikutus. Osallistamisella ihmiset saavat oikeutetun tunteen siitä, että heidän mielipiteillään on merkitystä. Ympäristöystävällisemmän toiminnan rakentamisessa on usein kyse pienistä teoista – niitä vain on vaikea ymmärtää yksin.